ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben a NHOOD Services Hungary Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a GDPR 13. cikk (1)-(2) bekezdései szerint tájékoztatja a www.nhoodland.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) látogatóit és szolgáltatásokat igénybe vevőket mint érintetteket a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról az alábbiak szerint.

1. BEVEZETÉS

1.1 Az Adatkezelő adatai:

cégnév

NHOOD Services Hungary Kft.

székhely

1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.

telefon

+36 1 887 45 20

e-mail

jog@nhood.com

1. A WEBOLDAL LÁTOGATÓI ADATAINAK KEZELÉSE
 
1.1. Adatkezelés célja
 
A Weboldal látogatóinak a Weboldal használatához alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a Weboldal böngészése során és azzal összefüggésben az Adatkezelő a Weboldal elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a Weboldalon elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat.
 
A Weboldalon egyes konkrét eseményekhez, nyereményjátékokhoz kapcsolódóan publikált személyes adatok kezeléséről mindig a konkrét esemény kapcsán, külön dokumentumban ad az Adatkezelő tájékoztatást az érintettek számára.

1.2. Kezelt adatok köre
Hozzájárulás esetén, a Weboldalon Google Analytics-et használ az Adatkezelő, amely a Weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat továbbít a Google-nek és ezen keresztül a Weboldal üzemeltetőjének.

Részletes tájékoztatás a cookie tájékoztatóban található.

A Google Analytics tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=hu#where

Az Adatkezelő a fenti adatokat az érintett által a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem törekedik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

1.3.      Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a naplófájlokat 30 napig tárolja, azt követően pedig törli.

1.4.      Adatkezelés jogalapja

Amennyiben a fenti tevékenység személyes adatok kezelését eredményezi, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

1.5.      Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

 • neve: Super11 Creative Zrt.
 • székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4. 4. em.
 • az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: weboldal fejlesztés, üzemeltetés.

1.6.      Az Adatkezelőtől független adatkezelések lehetősége

A Weboldal html kódja az Adatkezelőtől független, harmadik személy weboldalára mutató linkeket tartalmazhat. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően. Jelenleg a Weboldal kódjában az alábbi harmadik személyek weboldalaira mutató hivatkozások találhatóak meg: youtube.com, linkedin.com, nhood.hu. Ezek a hivatkozások folyamatosan változhatnak.

2. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Weboldal biztonságos szervereken üzemel, melyhez az Adatkezelő illetékes munkavállalóin kívül és a szervert üzemeltető társaságon kívül más nem fér hozzá. A hozzáférések személyhez kötöttek, biztonságos jelszóval védettek, a hozzáférések rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A munkakörnyezet tűzfalakkal védett. A személyes adatokkal kapcsolatos műveletek logolásra kerülnek.

3. ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE AZ ADATKEZELŐNÉL
 
Az adatok megismerésére az Adatkezelő adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák a Weboldalon keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

4. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
 
Az érintett a GDPR vonatkozó rendelkezései szerint az Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti, a jelen tájékoztatóban is ismertetett jogait.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be az érintett a kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az érintett rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és az érintett azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk):

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 •  

e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.

f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk):

Az Adatkezelő késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettet tájékoztatja e címzettekről.

Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), az Adatkezelő részére igazolnia kell a személyazonosságát.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az Adatkezelő 1.1. pontban megjelölt elérhetőségein.

g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk):

Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

i) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):

Az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az érintett hozzájárulása vagy az érintettel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó és az érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

Budapest, 2022. február 1.

 

NHOOD Services Hungary Kft.

adatkezelő

 

A WWW.NHOODLAND.HU WEBOLDALON ELÉRHETŐ COOKIE-KKAL (HTTP SÜTI) KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
 
1. A cookie-kkal kapcsolatos általános tájékoztató
 
1.1. Mi az a cookie?

A cookie-k kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban.

1.2.      Hogyan tudom megtiltani a cookie-k gépemre történő telepítését vagy azokat törölni?

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

1.3.      Mi történik, ha törlöm a cookie-kat, vagy nem járulok hozzá a gépemre történő telepítésükhöz?

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által.

1.4.      A cookie-k típusai

A weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak. Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet-, és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie-k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-król, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.

2. A nhoodland.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) használt egyedi cookie-k
 
2.1. A cookie-k kapcsán személyes adatok kezelésére nem kerül sor.
 
2.2. A Weboldalon használt cookie-k adatai
(A)  A Weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k

Cookie neve Cookie által kezelt / felhasznált adatok Cookie élettartama Cookie funkciója, adatkezelés célja
cookieconsent_status A cookie szabályzat elfogadását rögzítjük, nem tárol személyes adatot. 1 év Ez a cookie annak az állapotnak a tárolására szolgál, hogy a felhasználó elfogadja-e a cookie-k használatát.
XSRF-TOKEN Az oldalon szereplő űrlapok biztonságáért felel, nem tárol személyes adatot. 1 nap Ez a cookie az oldalon lévő formok biztonságáért felel.
nhood_session A felhasználó azonosítására szolgál névtelenül, nem tárol személyes adatot. 1 nap Ez a cookie a látogató munkamenetének azonosításához szükséges adatot tartalmazza.

  
(B)  Egyéb, harmadik személyek által alkalmazott cookie-k és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás

A Weboldal látogatása során a közvetlenül általunk használt cookie-kon kívül harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és használhatunk célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok rögzítését és elemzését, illetve a célzott marketing és reklám üzenetek közvetítését.

Ezekről bővebb információ megtalálható a https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

A konkrét cookie-kkal kapcsolatos információkért ld. az alábbi táblázatot.

Statisztikai cookie-k

A statisztikai cookie-k segítenek nyomon követni, hogy a látogatók milyen módon lépnek kapcsolatba a Weboldallal, melyhez anonim módon gyűjtik az információkat.

Cookie neve Cookie által kezelt / felhasznált adatok Cookie élettartama Cookie funkciója, adatkezelés célja
Google Analytics _ga Google Analytics. Nem tárol személyes adatot, egyetlen anonim azonosítót oszt ki, mely segítségével az alábbi adatokat tudja biztosítani a weboldal üzemeltetőjének: A látogatások száma, időtartama, meglátogatott oldalak, eszköz információk melyről a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet, kijelző méret, operációs rendszer típusa és verziója), a látogatás földrajzi helye maximum város szinten, a látogatás gyakorisága (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak, demográfiai adatok (melynek forrása a Google fiók, Android és iOS eszközök) 2 év A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé. Biztosítja, hogy statisztikai célú, személyhez nem köthető adatok segítségével a Weboldal működését folyamatosan javítsuk és jobb felhasználói élményt nyújtsunk a látogatók számára.
Google Analytics _gid Google Analytics. Nem tárol személyes adatot, egyetlen anonim azonosítót oszt ki, mely segítségével az alábbi adatokat tudja biztosítani a weboldal üzemeltetőjének: A látogatások száma, időtartama, meglátogatott oldalak, eszköz információk melyről a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet, kijelző méret, operációs rendszer típusa és verziója), a látogatás földrajzi helye maximum város szinten, a látogatás gyakorisága (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak, demográfiai adatok (melynek forrása a Google fiók, Android és iOS eszközök) 1 nap A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé. Biztosítja, hogy statisztikai célú, személyhez nem köthető adatok segítségével a weboldal működését folyamatosan javítsuk és jobb felhasználói élményt nyújtsunk a látogatók számára.
_omappvp OptinMonster popup kezelő. Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki 1 év A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé, ennek segítségével tudjuk azt biztosítani, hogy az oldalon megjelenő popupok csak korlátozott számban jelenjenek meg egy-egy látogató számára.
_omappvs OptinMonster popup kezelő. Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki A böngészés végéig A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé, ennek segítségével tudjuk azt biztosítani, hogy az oldalon megjelenő popupok csak korlátozott számban jelenjenek meg egy-egy látogató számára.